Cangar, sro logo
Add Button Icon
O nás

Dots Abstract Organic Shape

sociálne

Abstract Heart Doodle
Add Button Icon

projektové riadenie

Add Button Icon
Hand Drawn Rocket

Easy-to-read

Add Button Icon

ilustrácie a dizajn

Pencil Sharpener Doodle
Add Button Icon
Foto - Lucka a Miro Cangar
Dots Abstract Organic Shape

O nás

Foto - Zita Cangarova

2005

Zita, miro a martin

zakladajú firmu

Line Drawing Cartoon Stethoscope
arrows
Dots Abstract Organic Shape
Light bulb doodle, hand drawn idea icon sketch
arrows

2022

Cangar, sro logo
Foto - Lucka Cangarova

ambulancia sa zatvára

vo firme ostávajú

lucka a miro

Drawing Pencil Doodle Icon

2018

Dots Abstract Organic Shape

Lucka sa pridáva

rozširujeme portfólio

Oval scribble frame

supervízia

Abstract Heart Doodle

sociálne

Oval scribble frame

publikovanie

Oval scribble frame

analýzy

v sociálnej oblasti

Oval scribble frame

vzdelávanie

Oval scribble frame

Easy-to-read

a jednoduchý jazyk

Oval scribble frame

konzultácie

(systémových) zmien

Foto - Lucka Cangarova
Oval scribble frame

projektové riadenie

Oval scribble frame

nástroje práce

s ĽUĎmi

Dots Abstract Organic Shape

lucka

Dots Abstract Organic Shape

Miro

Add Button Icon

vízia,

hodnoty

a témy

vízia,

hodnoty

a témy

Hand Drawn Compass
arrows

vlastných

aj iných

Boat Control Rudder Isolated Steering Wheel Sketch
arrows
 • diverzita
 • rešpekt
 • dôvera
 • progresívnosŤ
 • férovosŤ
 • šance

a prÍleŽitosti

ísť za hranice očakávaní

Cangar, sro logo
arrows
Map Hand Drawn
 • kvalita života
 • transformácia a DI
 • dlhodobá starostlivosŤ
 • sociálne sluŽby
 • dohovor (CRPD)
 • nástroje podpory
 • nezávislý život

easy-to-read

plain language mÔŽeme preložiŤ

do slovenČiny

ako jednoduchý jazyK.


je tO TIEŽ zjednodušujúca metóda práce

so zložitým textom taK,

aby bol lepšie zrozumiteĽný.


cieĽom takejto úpravy textu je,

aby mu recipient porozumel okamžite, alebo aspoŇ tak rýchlo, ako je možné.

Foto - Lucka Cangarova

lucka

Horizontal Arrow Pencil Line

2015

prvé brožúry

pre deti v škôlke

Horizontal Arrow Pencil Line
Dots Abstract Organic Shape

Easy-to-read je metóda práce

s textom.


pomáha lepšie porozumieŤ informácie, ktoré text obsahuje.

základom je transformácia zloŽitejŠÍch vetnÝch konŠtrukciÍ

Na jednoduchšie Časti.


zÁroveŇ pre lepŠie porozumenie pouŽÍvame aj obrÁzky/ikony,

ktorÉ text vystihujÚ.

2023

Abstarct Circle Shape
Horizontal Arrow Pencil Line

viac ako 30 publikácií

a pracovných materiálov

(v spolupráci s rôznymi

neziskovými,súkromnými

a štátnymi organizáciami)

Dots Abstract Organic Shape
Pencil Sharpener Doodle

ilustrácie

a dizajn

zadanie

lucka

Pencil Outline
Hand Drawn Firecracker
Two People Chatting. Doodle Chat. Hand Drawn Chat.

kreatíva

(milión pokusov

a nespokojnosŤ,

kým to nie je,

ako má byŤ)

spolOČné

konzultácie

hand drawn pen line

ideálny priebeh tvorivého procesu

Foto - Lucka Cangarova
Dots Abstract Organic Shape
Light bulb doodle, hand drawn idea icon sketch
Hand Drawn Rocket

projektové

riadenie

tvorba

projektových

zámerov

lucka

Foto - Lucka Cangarova
Hand Drawn Arrow
Dots Abstract Organic Shape
Hand Drawn Arrow

Miro

metodické

riadenie

Sketch gears. Engineer work, transmission motion and working gear mechanism. Hand drawn factory, business team concept vector Illustration set

projektový

manažment

vedenie Ľudí

a procesov